Finansowanie eko instalacji

Aktualne dotacje:

Celem programu Mój Prąd jest dofinansowanie do fotowoltaiki, aby zwiększyć zainteresowanie Polaków alternatywnymi źródłami produkcji energii elektrycznej. Dziś program wygląda nieco inaczej niż wcześniej, ponieważ dofinansowanie na fotowoltaikę 2023 obejmuje nie tylko panele, ale także wszelkiego rodzaju systemy stworzone do magazynowania, produkcji, zużycia energii oraz pompy ciepła.

Dopłaty do fotowoltaiki są adresowane do osób fizycznych, które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na mikroinstalację fotowoltaiczną. Można również starać się o finansowe wsparcie na urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła w tym samym miejscu, co jest produkowana energia elektryczna. Dzięki temu nie trzeba korzystać z ogólnej sieci. W dodatku Mój Prąd 5.0 zakłada dofinansowanie na urządzenia umożliwiające zarządzanie wytworzoną energią elektryczną.

Mój Prąd 5.0  skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Założeniem piątej edycji dofinansowania do fotowoltaiki jest wyjście poza same panele fotowoltaiczne, czyli dotarcie do osób, które nie chcą być w żaden sposób uzależnione od ogólnej sieci elektroenergetycznej. Mogą zapewnić sobie stabilne działanie urządzeń i racjonalnie zarządzać wytworzonym prądem. To też zwiększa świadomość korzystania z domowego sprzętu oraz przyczynia się do proekologicznego trybu życia. 

mój prąd 4

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u. są wykluczone z dotacji Mojego Ciepła.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem,
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem,
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Program jest skierowany do:

 • Właścicieli oraz współwłaścicieli nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Istotą programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci zostali podzieleni na trzy grupy:

Grupa pierwsza: Osoby deklarujący roczny dochód poniżej 100 tysięcy złotych. Są oni uprawnieni do otrzymania 25 tysięcy złotych dotacji. 

Grupa druga: Osoby których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1 564 zł (w przypadku gospodarstw wielorodzinnych) lub 2 189 zł (w przypadku gospodarstw jednoosobowych). Takie osoby mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 32 tysięcy złotych.

Grupa trzecia: Osoby których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 900 zł (w przypadku gospodarstw wielorodzinnych) lub 1 260 zł (w przypadku gospodarstw jednoosobowych). Takie osoby mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy złotych.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu Czyste Powietrze może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada prawo własności nieruchomości lub jest jej współwłaścicielem.

Ważne terminy

 • 2018-2029 – czas trwania programu
 • 31.12.2027 – ostatni dzień podpisywania umów
 • 30.06.2029 – zakończenie wszystkich prac objętych umową

Ile pieniędzy można otrzymać?

Osoby, które skorzystają z programu Czyste Powietrze, otrzymają zwrot części zainwestowanych środków. Maksymalna wartość inwestycji, do której wyliczana jest dotacja, to 53 tys. zł. W przypadku, gdy koszty inwestycji przekroczą 53 tys. zł, osoby zainteresowane mogą otrzymać pożyczkę na dodatkowe wydatki. Minimalną wartością inwestycji kwalifikującej się do projektu to 7 tys. zł.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe,
 • docieplenie ścian,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (m.in. instalacji fotowoltaicznych),
 • audyt energetyczny,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste powietrze+ – czyli wypłata przed remontem.  

Od 15 lipca 2022 r. jest możliwość uzyskania dopłaty przed rozpoczęciem inwestycji. Inwestor może złożyć nowy wniosek w programie Czyste powietrze+ o dofinansowanie wymiany kotła niespełniającego norm ekologicznych, instalację nowego źródła ciepła oraz termomodernizację budynku. W ramach tego programu można uzyskać 50% przewidywanej dotacji na inwestycję przed jej rozpoczęciem.

50% wartości maksymalnej przewidywanej dla danego inwestora dotacji zostanie przelane na konto wykonawcy, tak żeby mógł kupić materiały i rozpocząć pracę. W wniosku można przedstawić umowy zawarte z maksymalnie 3 wykonawcami.  Program ma działać szybko. Pieniądze mają zostać przelane wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Po zakończeniu inwestycji pozostałe 50% wartości dotacji ma zostać jak najszybciej przelane na konto inwestora. Intencją odsłony programu Czyste powietrze+ jest przejęcie przez państwo obowiązku finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Zbadaj wymagania budynku – stan obecny i potrzeby budynku, które muszą być zawarte w audycie energetycznym lub uproszczonej analizie energetycznej. Zostaną one następnie zweryfikowane przez przedstawiciela WFOŚiGW.
 2. Złóż wniosek  – będą one przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Podpisz umowę o dofinansowanie.
 4. Złóż wniosek o płatności – mogą być wypłacane w kilku transzach.
 5. Zakończenie przedsięwzięcia – Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.
 6. Rozliczenie przedsięwzięcia – Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Agroenergia to program skierowany do rolników, którzy są zainteresowani ekologiczną produkcją energii. Obejmuje zarówno dofinansowania na powstające instalacje, jak i niskooprocentowane pożyczki. Środki mogą posłużyć między innymi na zakup i montaż systemów fotowoltaicznych, magazynów prądu oraz  pomp ciepła. Celem programu jest poprawa warunków życia na wsi i wprowadzenie czystej energii do działalności rolniczej.

Do 30.06.2027 r. rolnicy mogą skorzystać z programu przewidującego dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, nawet do 25 000 zł. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne lub prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych w przedziale od 1 do 300 ha oraz prowadzących co najmniej od roku działalność rolniczą.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać dotację w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych. W przypadku instalacji 10-30 kWp wysokość dotacji wyniesie nie więcej niż 15 000 zł a w przypadku instalacji większych, od 30 do 50, nie więcej niż 25 000 zł.

Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania na instalację hybrydową, czyli np. fotowoltaikę oraz pompę ciepła –  dodatek w wysokości 10 000 zł. Program Agroenergia 2021 dofinansowuje magazyny energii w wysokości nie większej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. 

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z programu Agroenergia 2021 – skontaktuj się z nami! Nasi eksperci wspólnie z Tobą dobiorą odpowiednią wielkość instalacji oraz pomogą wybrać najlepsze komponenty, abyś mógł się cieszyć własną energią!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Program jest skierowany do gmin. Jednak jego finalnymi odbiorcami są właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Drugi nabór trwa do końca 2023 roku.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma przede wszystkim pomóc w termomodernizacji mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Na co konkretnie można zdobyć pieniądze?

 • wymiana i demontaż starego pieca (tzw. kopciucha),
 • wymiana okien i drzwi,
 • podłączenie budynku do wspólnego źródła ciepła,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja fotowoltaiki (małe wspólnoty mieszkaniowe).
 • instalacja pomp ciepła,
  ocieplenie budynku

Trzy progi dochodowe zatwierdzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

 • podstawowy poziom dofinansowania – dochód do 135 tys. zł rocznie,
 • podwyższony poziom dofinansowania – 1894 zł miesięcznie/osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe) lub 2651 zł miesięcznie/osobę (gosp. domowe jednoosobowe),
 • najwyższy poziom dofinansowania – miesięcznie na osobę: 1090 zł (gosp. wieloosobowe), 1526 zł (gosp. jednoosobowe).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wszyscy właściciele oraz współwłaściciele domu jednorodzinnego. Nawet jeżeli dom ma kilku właścicieli, każdy z nich ma możliwość odpisania od podatku do 53 000 zł.

Kwota odpisu dotyczy podatnika, a nie nieruchomości, których jest właścicielem. W związku z tym, jeśli mamy w posiadaniu 3 budynki jednorodzinne, w których dokonaliśmy termomodernizacji, kwota ulgi wyniesie łącznie 53 000 zł, a nie po 53 000 zł na każdy budynek. 

Podczas odliczania ulgi należy bazować na fakturach VAT za wydatki termomodernizacyjne. Ważne, żeby zebrać jedynie faktury, z roku, którego dotyczy zeznanie podatkowe. Po dodaniu do siebie kwoty ze wszystkich rachunków, należy uwzględnić ją w rozliczeniu (odjąć ją od przychodu lub dochodu). Dane uzupełniamy w dokumencie PIT/O, w części B., w polu “Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Co można odliczyć, dzięki uldze termomodernizacyjnej?

Warunkiem skorzystania z ulgi jest wydanie środków na przedsięwzięcia, które zmniejszają zużycie energii. W tego rodzaju wydatkach uwzględnione zostały m.in.:

 • instalacja fotowoltaiczna i osprzęt (również w połączeniu z innymi programami lub dotacjami)
 • przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej
 • instalacja ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego
 • panel fotowoltaiczny lub kolektor słoneczny z osprzętem
 • montaż pompy ciepła
 • wymiana drzwi oraz okien (dachowych, balkonowych, nieotwieranych), bram garażowych i dedykowanych im systemów montażowych
 • ocieplenie i modernizacja budynku (wraz z dachem), wdrożenie wentylacji, rekuperacja
 • materiały budowlane służące do docieplenia i ochrony przed zawilgoceniem wykorzystywane w przypadku przegród budowlanych, płyt balkonowych, fundamentów oraz do systemu ogrzewania elektrycznego i instalacji grzewczej
 • audyt efektywności energetycznej budynku oraz dokumentacja projektowa

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Więcej informacji o uldze termomodernizacyjnej

Nie masz środków na pokrycie inwestycji w odnawialne źródła energii?
Decydując się na współpracę z firmą Sollab, możesz postawić na kredyt, który pozwoli Ci sfinansować inwestycję. Osobom zainteresowanym inwestycją w odnawialne źródła energii, które nie dysponują odpowiednio dużą gotówką, proponujemy korzystne rozwiązanie, jakim jest kredytowanie od banków Santander, BNP Paribas lub Inbank.

Podjęliśmy współpracę z trzema dużymi bankami:

 • Santander
 • BNP Paribas
 • Inbank

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej

Oferujemy korzystny leasing dla klientów biznesowych. W praktyce pożyczka leasingowa jest bardzo podobna do zwykłego kredytu bankowego. Różnica polega na możliwości ubiegania się o dotację oraz zwrot części poniesionej inwestycji. Ponadto można samemu dokonać odpisów amortyzacyjnych, a formalności są ograniczone do minimum. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu na instalację fotowoltaiczną.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej