Od 1 lutego 2023 r. rozpocznie się IV nabór do programu Energia Plus, który skierowany jest do przedsiębiorców. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawa jakości powietrza, dzięki wsparciu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski do programu należy składać w terminie od od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dokumenty można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, przy użyciu podpisu elektronicznego. Należy utworzyć konto, a następnie zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl i wybrać odpowiedni program priorytetowy.

Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentami programu “Energia Plus” mogą zostać  przedsiębiorcy. Nie ma znaczenia wielkość, branża ani specyfikacja działalności. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację inwestycji o ekologicznym charakterze

Energia Plus IV – budżet i formy dofinansowania 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki. Beneficjenci w ramach programu mogą otrzymać pożyczkę od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Okres wdrażania programu 

Program Energia Plus realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
 • środki wydatkowane będą do 2025 r.

Rodzaje przedsięwzięć podlegające dofinansowaniu

O dofinansowanie w programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się na przedsięwzięcia prowadzące do:

 • budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, których skutkiem jest zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych,
 • ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery z obiektów energetycznego spalania,
 • modernizacji urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliwa w urządzenia do ograniczenia emisji szkodliwych gazów oraz pyłów,
 • budowy lub rozbudowy jednostek wytwórczych, w których energia produkowana jest z odnawialnych źródeł energii lub wykorzystuje się ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji, wraz z podłączeniem ich do sieci,
 • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacja fotowoltaiczna.
 • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Ocena wniosku o dofinansowanie

Każdy złożony wniosek w ramach programu „Energia Plus” podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów:

 1. kryteria dostępu – związane ze spełnieniem ogólnych wytycznych (formalności);
 2. kryteria jakościowe – związane ze stopniem realizacji celów ekologicznych:
 • kryteria jakościowe punktowe;
 • kryteria jakościowe dopuszczające;
 1. kryteria horyzontalne (fakultatywne) – związanych z korzyściami ekologicznymi w szerszej perspektywie.

Minimalny poziom, wymagany dla pozytywnej oceny wniosku, wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów (0 pkt) skutkuje odrzuceniem wniosku.

 

 

Przeczytaj również: