Program priorytetowy Moja elektrownia wiatrowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił start nowego programu dla prosumentów. Cele programu jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych lub wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej.

Szczegóły programu

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Prosument może otrzymać dotację w wysokości do 30 tys. zł na mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. W sumie można otrzymać aż 47 tys. zł dofinansowania.

Pierwszy nabór wnioski potrwa od 17 czerwca 2024 do 16 czerwca 2025r. lub do wyczerpania alokacji środków. Refinansowane będą inwestycje realizowane od 30 czerwca 2023r.

W pierwszym naborze przewidziano pulę 50 mln zł, a cały budżet programu na lata 2024-2029 wynosi 400 mln zł.

Wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej nie może przekraczać 30 metrów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2019 r., które określa, że instalacje o tej wysokości nie należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Mikroelektrownia, na którą wypłacone zostanie dofinansowanie, musi być w eksploatacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W tym okresie nie można zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inne. Instalacja nie może być zdemontowana ani przeniesiona na inne miejsce.

Rodzaje przedsięwzięć

 1. Zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji.
 2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla mikroinstalacji wiatrowej.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie na elektrownie wiatrową w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW – nie więcej niż 5 tys zł./1 kW.

W przypadku magazynów energii dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys zł. Na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimialnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

Załączniki niezbędne do złożenia wniosku

Do złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne będzie załączenie:

 1. Protokołu odbioru końcowego
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego – jeśli dotyczy.
 3. Oświadczenie dotyczące nabywcy faktury – jeśli dotyczy
 4. Karta katalogowa generatora
 5. Faktura dokumentująca zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędnym osprzętem.
 6. Potwierdzenie dokonania płatności
 7. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy.
 8. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej – jeśli dotyczy.

Beneficjenci

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:
 • Wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny w przypadku mikroinstalacji on-grid.
 • Wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.
 1. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 17.06.2024r. do 31.12.2028r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Pierwszy nabór potrwa od 17.06.2024r. do 16.06.2025r. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie na stronie: https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/nfosigw/.

Gdzie najlepiej inwestować w energię wiatrową?

Efektywność produkcji energii wiatrowej zależy od lokalizacji turbin, a dokładne umiejscowienie instalacji jest kluczowe dla jej wydajności i opłacalności. Najlepsze warunki do montażu turbin wiatrowych występują w północnym pasie Polski, gdzie wiatr jest najsilniejszy i najbardziej stały. Te regiony charakteryzują się dużą otwartą przestrzenią i minimalnymi przeszkodami hamującymi przepływ powietrza. Szczególnie korzystne są tereny nadmorskie, gdzie stabilne wiatry morskie zapewniają optymalne warunki.

Oprócz północnej Polski, wysokim potencjałem wiatrowym cechują się województwa kujawsko-pomorskie i łódzkie, gdzie regularne wiatry oraz korzystne warunki topograficzne sprzyjają efektywnej produkcji energii. Wyjątkowo korzystne warunki panują również na północnym Mazowszu, w środkowej Lubelszczyźnie oraz na Przedgórzu Sudeckim. Jednakże, opłacalność inwestycji w innych częściach Polski zależy głównie od indywidualnych warunków danej działki.

Planując inwestycję w przydomową elektrownię wiatrową, należy uwzględnić następujące czynniki wpływające na efektywność instalacji:

1. Położenie działki – powinna być otwarta, bez wysokich budynków, drzew czy innych przeszkód ograniczających przepływ wiatru. Szczególnie korzystne są wzniesienia i otwarte przestrzenie.
2. Ukształtowanie terenu – tereny płaskie lub lekko pofałdowane są najbardziej odpowiednie, ponieważ umożliwiają swobodny przepływ wiatru. Góry, wzgórza i inne formacje mogą wpływać na zmienność i siłę wiatru, dlatego ich wpływ musi zostać indywidualnie przeanalizowany.
3. Wysokość i zwartość zabudowy – wysokie budynki w pobliżu planowanej instalacji lub gęsta zabudowa mogą obniżać efektywność turbiny.
4. Okoliczne zadrzewienia – drzewa i inne wysokie rośliny mogą stanowić barierę dla wiatru. W przypadku obecności lasów lub grup drzew w pobliżu działki, należy uwzględnić ich wpływ na przepływ wiatru i ewentualnie rozważyć wycinkę.

Analiza tych czynników oraz lokalne warunki wietrzności są kluczowe dla wyboru odpowiedniego miejsca na turbinę wiatrową. Warto również skonsultować się z ekspertami i przeprowadzić szczegółową analizę, która dostarczy danych na temat średniej prędkości wiatru, jego kierunku oraz częstotliwości występowania.

Więcej informacji na stronach:

https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/moja-elektrownia-wiatrowa-nabor-wnioskow

www.mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl

Przeczytaj również: