Dotacje na przydomowe elektrownie wiatrowe w 2024?

NFOŚiGW przygotował projekt dofinansowania do przydomowych elektrowni wiatrowych. Osoby zainteresowane inwestycją w tego rodzaju rozwiązania będą uprawnione do wsparcia finansowego, a dodatkowo, w ramach programu, mogą liczyć na pomoc w sfinansowaniu zakupu magazynu energii.

Na czym polega program?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), celem programu jest promowanie rozwoju energetyki prosumenckiej poprzez inwestycje w mikroelektrownie wiatrowe. Program dedykowany jest osobom fizycznym, głównie pojedynczym gospodarstwom domowym. Oprócz wsparcia finansowego na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej, „Moja elektrownia wiatrowa” oferuje także dofinansowanie dla zakupu i instalacji magazynu energii elektrycznej.

Program ten stanowi pionierską inicjatywę w Polsce, skierowaną do osób prywatnych zainteresowanych budową przydomowych elektrowni wiatrowych. Dzięki wsparciu finansowemu NFOŚiGW, uczestnicy programu mają możliwość zainstalowania mikroelektrowni wiatrowej, co przyczynia się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych.

Wsparcie obejmuje nie tylko zakup i montaż samej siłowni wiatrowej, ale także możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i instalację magazynu energii elektrycznej. To rozszerzenie programu ma na celu umożliwienie gromadzenia i przechowywania nadmiaru wytworzonej energii, co z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności i niezależności energetycznej gospodarstw domowych.

NFOŚiGW w ten sposób zachęca do inwestycji w odnawialne źródła energii na poziomie indywidualnym, promując jednocześnie zrównoważony rozwój i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Program „Moja elektrownia wiatrowa” stanowi istotny krok w kierunku wspierania energii odnawialnej na poziomie lokalnym i jednostkowym.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, program „Moja elektrownia wiatrowa” jest przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych. Aby skorzystać z programu, beneficjenci zobowiązani są do eksploatacji zainstalowanej elektrowni wiatrowej oraz innych dofinansowanych urządzeń przez co najmniej 5 lat od daty otrzymania dofinansowania. Lokalizacja instalacji musi być zgodna z miejscem wskazanym we wniosku, ograniczając się do obszaru budynku mieszkalnego lub terenu przyległego do tego budynku.

Warto podkreślić, że w ciągu 5 lat od otrzymania dofinansowania wnioskodawca nie może zmienić przeznaczenia swojego budynku, na przykład przekształcając go na domek letniskowy. W przypadku takiej zmiany, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Należy jednak zauważyć, że korzystając z programu „Moja elektrownia wiatrowa”, uczestnicy nie mają możliwości skorzystania z innych form wsparcia, takich jak dofinansowanie do zakupu i montażu magazynu energii. Jedynym wyjątkiem jest ulga termomodernizacyjna.

Zasady te mają na celu zapewnienie spójności i stabilności inwestycji, promując jednocześnie trwałość eksploatacji elektrowni wiatrowej oraz konsekwencję w utrzymaniu pierwotnego przeznaczenia budynku mieszkalnego.

Ile dotacji na turbinę wiatrową?

Zgodnie z informacjami NFOŚiGW, budżet programu „Moja elektrownia wiatrowa” wyniesie 400 mln zł, a środki te będą finansowane z funduszy unijnych z Funduszu Modernizacyjnego. Intensywność dofinansowania została precyzyjnie określona:

  • Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie przekraczające 30 tys. zł na jedną instalację wiatrową. Dodatkowo, koszty inwestycji nie mogą przewyższać 5 tys. zł za każdy 1 kW mocy.
  • Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych na jeden magazyn energii elektrycznej (akumulator) o minimalnej pojemności 2 kWh. W tym przypadku, dofinansowanie nie może przekroczyć 17 tys. zł lub 6 tys. zł za każdy 1 kWh pojemności magazynu.

Warto zaznaczyć, że turbiny wiatrowe objęte wsparciem nie mogą przekraczać wysokości 30 metrów, a łączna moc mikroinstalacji nie może przekroczyć 50 kW. Istotnym ograniczeniem jest również fakt, że instalacje wiatrowe i magazyn energii mogą być wykorzystywane jedynie do pokrywania potrzeb samego wnioskodawcy. W praktyce oznacza to, że beneficjent nie ma możliwości sprzedaży wytworzonej energii.

Dodatkowo, urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Warunkiem koniecznym jest także zrealizowanie instalacji wiatrowych zgodnie z obowiązującym prawem, co może wymagać wcześniejszego zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę, w zależności od lokalnych przepisów.

Program „Moja elektrownia wiatrowa” stawia na transparentność, zrównoważony rozwój i przestrzeganie prawa, tworząc równocześnie korzystne warunki dla rozwoju mikroelektrowni wiatrowych wśród osób fizycznych.

Kiedy można składać wnioski?

Aktualnie nie ma jeszcze dokładnej informacji dotyczącej terminu rozpoczęcia naboru wniosków do programu. NFOŚiGW nadal pracuje nad ostatecznym regulaminem programu, ale wiadomo już, że program będzie realizowany w okresie od 2024 do 2029 roku. Podpisywanie umów na realizację inwestycji będzie możliwe do końca 2028 roku, a wydatkowanie środków planowane jest do zakończenia 2029 roku.

Brak precyzyjnej daty rozpoczęcia naboru wniosków oznacza, że potencjalni uczestnicy programu będą musieli czekać na oficjalne ogłoszenie ze strony NFOŚiGW. W międzyczasie, informacje na temat programu oraz terminów naboru będą dostępne po opublikowaniu finalnego regulaminu.

 

Przeczytaj również: