Moc przyłączeniowa i moc umowna w kontekście instalacji fotowoltaicznej

Odpowiedni dobór mocy umownej ma istotne znaczenie w kontekście optymalizacji kosztów związanych z poborem energii elektrycznej . Terminy mocy przyłączeniowej i mocy umownej często są ze sobą mylone. Jaka jest różnica między mocą umowną a przyłączeniową? Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, aby nie przekroczyć mocy przyłączeniowej? Sprawdź!

Czym jest moc umowna?

Z perspektywy odbiorcy, moc umowna oznacza limit energii, którą zobowiązuje się nie przekroczyć podczas pobierania lub oddawania energii do sieci w określonym czasie. Natomiast z punktu widzenia dystrybutora, to ilość energii, którą zobowiązuje się dostarczyć do punktu poboru w danym momencie. Wyraża się ją w kilowatach i stanowi kluczowy parametr charakteryzujący dostawę prądu do przedsiębiorstwa. Wartość mocy umownej określana jest indywidualnie dla każdego przyłącza, w zależności od potrzeb odbiorcy.

Czym jest moc przyłączeniowa?

Moc przyłączeniowa stanowi kluczowy parametr określający maksymalne zużycie energii, wynikające z projektu przyłącza instalacji elektrycznej. Jest wyrażana w kilowatach i często określana jaka planowana moc czynna pobierana. W sytuacji, gdy przydzielona moc przyłączeniowa nie pokrywa całkowitego zapotrzebowania, konieczne staje się złożenie wniosku o ustalenie większej wartości, dostosowanej w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni zapas mocy niezbędny do sprawnego funkcjonowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Różnica między mocą przyłączeniową a mocą umowną

Mimo że terminy „moc przyłączeniowa” i „moc umowna” często są mylone, ważne jest zrozumienie ich różnic. Moc umowna, zgodnie z definicją, reprezentuje maksymalną moc czynną pobieraną z sieci. Moc przyłączeniowa to planowana moc, jaką urządzenia elektryczne mają pobierać z sieci elektroenergetycznej. Podobnie jak moc przyłączeniową, moc umowną wyznacza się na podstawie maksymalnych wartości w okresie i jest określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych lub umowie o sprzedaż energii. Dostawca nalicza opłaty za energię elektryczną na podstawie ustalonej mocy umownej.

Precyzyjne określenie mocy umownej ma istotne znaczenie z perspektywy finansowej. Zbyt niska wartość mocy umownej, gdy zostanie przekroczona, skutkować będzie koniecznością zapłaty kary. Dlatego istotne jest precyzyjne dobranie mocy umownej, aby uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z jej przekroczenia. Wartością mocy umownej można manipulować, ale nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej. Dlatego, analizując rachunki za energię elektryczną, zaleca się skoncentrowanie uwagi na dwóch parametrach: pobranej mocy oraz mocy umownej. Gdy moc pobrana przekracza moc umowną, zaleca się złożenie wniosku do operatora sieci dystrybucyjnej o zwiększenie mocy umownej.

Zmiana mocy umownej nie wymaga wymiany licznika, ale jest związana z opłatami za zwiększenie mocy umownej, dostosowanie przyłącza do nowej mocy oraz zwiększeniem opłat stałych w rachunkach za energię elektryczną. W przypadku, gdy pobierana moc regularnie jest znacznie niższa niż moc umowna, istnieje możliwość zmniejszenia mocy umownej, aby uniknąć płacenia za niepotrzebny nadmiar mocy.

Moc przyłączeniowa w instalacji fotowoltaicznej

Gdy moc planowanej instalacji fotowoltaicznej jest większa niż moc umowna, należy wystąpić do dystrybutora energii z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji można przeprowadzić taką inwestycję.

Chociaż pewne przekroczenia mocy są akceptowalne, zawsze przed planowaniem inwestycji, takiej jak instalacja fotowoltaiczna, zaleca się dokładne przeanalizowanie zapotrzebowania energetycznego. Dla poprawnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej istotne jest, aby jej moc była mniejsza niż moc umowna.

Podsumowanie

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, należy sprawdzić, czy nie jest większa niż moc przyłączeniowa. Gdy moc mikroinstalacji nie jest większa od mocy przyłączeniowej obiektu, a właściciel jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy, wystarczy zgłoszenie do zakładu energetycznego.

W przypadku, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej budynku lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci, konieczne jest złożenie wniosku do zakładu energetycznego o określenie warunków przyłączenia.

 

Przeczytaj również: