ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – PRZYKŁAD ROZLICZENIA

Ulga termomodernizacyjna zyskuje na popularności wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jako metoda na znaczący zwrot podatkowy oraz motywacja do inwestycji w odnawialne źródła energii i lepszą jakość powietrza przez redukcję emisji szkodliwych substancji. W roku podatkowym 2023/2024, zarówno kwota maksymalna ulgi, która wynosi 53 000 zł dla jednej osoby, jak i zasady jej rozliczania, nie uległy zmianie w porównaniu do poprzednich lat. Mimo to, warto pamiętać, że przepisy te mogą zostać zaktualizowane w świetle nowych regulacji podatkowych, dlatego zaleca się bieżące śledzenie aktualnych informacji.

Ulga termomodernizacyjna – co to jest

Ulga termomodernizacyjna w Polsce to forma wsparcia podatkowego dla osób fizycznych, które inwestują w podnoszenie efektywności energetycznej swoich domów jednorodzinnych, mieszkań lub innych obiektów mieszkalnych. Celem ulgi jest zachęcenie do przeprowadzania inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe zużycie energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać, dokonując określonych wydatków na realizację projektów termomodernizacyjnych. Do takich wydatków należą m.in.:

 • Modernizacja lub wymiana systemu ogrzewania.
 • Izolacja termiczna budynku (np. ocieplenie ścian, dachu, wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne).
 • Montaż systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. instalacja paneli fotowoltaicznych lub solarnych).
 • Inne prace budowlane i instalacyjne, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

Maksymalna kwota ulgi, z której można skorzystać w ramach jednego roku podatkowego, wynosi 53 000 zł na jedną osobę. Ulga ta umożliwia odliczenie poniesionych wydatków od podstawy opodatkowania, co w praktyce oznacza obniżenie należnego podatku dochodowego. Ważne jest, aby dokładnie dokumentować wszystkie inwestycje i wydatki związane z termomodernizacją, ponieważ są one niezbędne do skorzystania z ulgi w rozliczeniu rocznym.

Ulga termomodernizacyjna - kto może skorzystać

W Polsce z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które dokonują inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej w:

– domach jednorodzinnych, niezależnie od tego, czy są one właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi czy też posiadaczami samodzielnych lokali mieszkalnych,

– lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,

– budynkach mieszkalnych będących własnością spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, pod warunkiem, że inwestycja dotyczy części wspólnych budynku.

Aby móc skorzystać z ulgi, inwestycje muszą być związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Ulga termomodernizacyjna jest rozliczana na następujących drukach:

 • PIT – 37 i PIT – 36 (skala podatkowa)
 • PIT – 36L (podatek liniowy)
 • PIT – 28 (ryczałt)

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć

Obejmuje to szereg działań, takich jak:

 1. Ocieplenie budynku – wydatki na materiały i prace związane z izolacją termiczną ścian zewnętrznych, dachu, podłogi na gruncie, czy stropu nad nieogrzewanym poddaszem.
 2. Wymiana okien i drzwi – koszty zakupu i montażu nowych okien oraz drzwi zewnętrznych o lepszych parametrach termoizolacyjnych.
 3. Modernizacja systemu ogrzewania – wydatki na wymianę lub modernizację istniejącego systemu ogrzewania na bardziej efektywny, w tym instalacja systemów ogrzewania wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne).
 4. Instalacja systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii – koszty związane z montażem paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej czy innych systemów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.
 5. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – wydatki na systemy wentylacyjne, które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie energią w budynku.
 6. Izolacja przewodów cieplnych – koszty materiałów i prac związanych z izolacją rurociągów i przewodów cieplnych, co zmniejsza straty ciepła.
 7. Modernizacja oświetlenia – wydatki na energooszczędne systemy oświetleniowe, w tym LED, które przyczyniają się do redukcji zużycia energii elektrycznej.
 8. Automatyka i sterowanie – koszty związane z instalacją nowoczesnych systemów zarządzania energią w budynku, umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie energii.
 9. Audyt energetyczny – wydatki poniesione na przeprowadzenie audytu energetycznego przed rozpoczęciem inwestycji termomodernizacyjnych, który jest niezbędny do skorzystania z ulgi.

Aby skorzystać z ulgi, niezbędne jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – PRZYKŁAD ROZLICZENIA

Poniżej znajdziesz dwa przykłady zastosowania ulgi termomodernizacyjnej dla inwestycji w instalację fotowoltaiczną oraz instalację fotowoltaiczną + pompa ciepła.

1. Przykład rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej dla właściciela domu jednorodzinnego, który w 2023 roku zainwestował w instalację fotowoltaiczną o wartości 37 000 zł, przedstawia się następująco:

Koszt inwestycji: 37 000 zł – kwota ta obejmuje zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Maksymalna kwota ulgi: Do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej można wykorzystać wydatki do maksymalnej kwoty 53 000 zł na jedną osobę. W tym przypadku całość inwestycji w wysokości 37 000 zł kwalifikuje się do odliczenia, ponieważ nie przekracza maksymalnego limitu.

Odliczenie od dochodu: Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie poniesionych wydatków bezpośrednio od dochodu, co oznacza, że kwota 37 000 zł zostanie odjęta od sumy dochodów właściciela domu uzyskanych w 2023 roku.

Obliczenie ulgi: Zakładając, że właściciel domu osiągnął w 2023 roku dochód w wysokości 100 000 zł, od tej kwoty można odliczyć wartość inwestycji w instalację fotowoltaiczną, czyli 37 000 zł. Oznacza to, że do opodatkowania pozostaje dochód w wysokości 63 000 zł.

Efekt podatkowy: Dzięki zastosowaniu ulgi termomodernizacyjnej, podatnik obniża swoją podstawę opodatkowania, co przekłada się na niższy podatek dochodowy do zapłaty. Ostateczna kwota zaoszczędzonego podatku zależeć będzie od stosowanej stawki podatkowej. W Polsce obowiązują dwie stawki PIT: 17% i 32%. W zależności od dochodów właściciela domu i jego sytuacji podatkowej, realna oszczędność podatkowa będzie wynikać z zastosowanej stawki podatkowej do obniżonej podstawy opodatkowania.

Przykład ten pokazuje, jak wykorzystanie ulgi termomodernizacyjnej może przynieść wymierne korzyści finansowe poprzez obniżenie obciążenia podatkowego. Ważne jest jednak, aby pamiętać o zachowaniu wszystkich faktur i dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, ponieważ są one niezbędne do skorzystania z ulgi w rozliczeniu rocznym.

2. W przypadku, gdy właściciel domu jednorodzinnego zainwestował w 2023 roku w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła, a łączna wartość tych inwestycji wyniosła 70 000 zł, rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej przedstawia się następująco:

Koszt inwestycji: 70 000 zł – suma wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła.

Maksymalna kwota ulgi: W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki do maksymalnej kwoty 53 000 zł na jedną osobę w danym roku podatkowym. Wartość poniesionych inwestycji (70 000 zł) przekracza ten limit, jednak maksymalna możliwa kwota do odliczenia to właśnie 53 000 zł.

Odliczenie od dochodu: Ulga pozwala na odliczenie do kwoty 53 000 zł bezpośrednio od dochodu podatnika w roku, w którym wydatki zostały poniesione.

Obliczenie ulgi: Załóżmy, że dochód właściciela domu w roku 2023 wyniósł 120 000 zł. Dzięki uldze termomodernizacyjnej, od tego dochodu można odliczyć kwotę 53 000 zł, co oznacza, że do opodatkowania pozostanie dochód w wysokości 67 000 zł.

Efekt podatkowy: Zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej pozwoli na obniżenie podstawy opodatkowania, co przekłada się na niższy podatek dochodowy do zapłaty. Oszczędność podatkowa zależy od stosowanej stawki podatkowej. W Polsce obowiązują dwie stawki PIT: 17% i 32%. Zastosowanie stawki 17% do zmniejszonej podstawy opodatkowania oznacza, że oszczędność podatkowa wyniesie 9 010 zł (53 000 zł * 17%).

Podsumowując, inwestycja w instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła za łączną kwotę 70 000 zł pozwala na maksymalne odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwoty 53 000 zł od dochodu, co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania i oszczędnością podatkową. Warto jednak pamiętać, że przekroczenie kwoty maksymalnej nie pozwala na przeniesienie nadwyżki wydatków na kolejny rok podatkowy. Ważne jest również zachowanie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, aby móc prawidłowo skorzystać z ulgi.

Przeczytaj również: