16 stycznia 2023 rząd opublikował start nowego programu „Energia dla wsi”. Celem programu jest wsparcie inwestycji obejmujących: instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła na terenach wiejskich. Rolnicy, którzy decydują się na inwestycje w odnawialne źródła energii, mogą znacząco zmniejszyć swoje rachunki – a tym samym koszty utrzymania gospodarstwa.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla rolników (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej) spełniających wymagania:

  • Wielkość gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytkowników rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
  • Prowadzenia działalności rolniczej – w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem hodowli ryb oraz działalność nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osoba fizyczną, która prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 msc – poprzedzając miesiąc złożenia wniosku).

Dodatkowo z dofinansowana może skorzystać spółdzielnia energetyczna lub jej członek.

Na co beneficjent może przeznaczyć środki z dotacji z OZE?

Rolnik chcący skorzystać z programu może otrzymać dofinansowanie na:

  1. Zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pompy ciepła.
  2. Budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.
  3. Zakup i montaż magazynów energii.

Złożone wioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Wnioski zostaną ocenione według kryteriów dostępu, jakościowych i horyzontalnych. Oznacza to, że aby otrzymać dotację, inwestycja powinna spełniać wszelkie wymagania formalne, środowiskowe, techniczne i finansowe.

Nabór: 31 stycznia – 1 marca 2023 roku

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania będzie przyznawana w postaci poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

Ważne!

Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przeczytaj również: